Yarn - Install Yarn via npm

透過 npm 安裝 Yarn 是最簡易的 Yarn 安裝方式,只要調用 npm install 命令並帶上 Yarn 套件名稱及 -g 參數,將 Yarn 安裝到全域即可。

npm install -g yarn